::: + POWIĘKSZ TEKST ::: - ZMNIEJSZ TEKST ::: USTAW JAKO STRONE STARTOWĄ    ::: DODAJ DO ULUBIONYCH  ::: STRONA GŁÓWNA

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

   REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ   tel./fax (094) 347 13 17   ul. Młyńska 2   75-054 Koszalin     

bela.gif (892 bytes)

 

 

 MAPA   RCIE w POLSCE
MAPA RCIE

 

.: ARCHIWUM ROK 2008 :::

 :::Seminaria informacyjne: Jakie świadczenia przysługują pracującym w państwach UE?

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl seminariów poświęconych najważniejszym zagadnieniom związanym z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych w UE W grudniu zaplanowano 2 spotkania:
2 grudnia 2008 - "Świadczenia rodzinne w Unii Europejskiej"
4 grudnia 2008 - "Emerytury i renty w Unii Europejskiej"
Podjęcie pracy w dowolnym państwie UE niesie za sobą prawo skorzystania z systemu zabezpieczenia społecznego danego kraju. Jednym z najpopularniejszych świadczeń pobieranych przez Polaków pracujących za granicą jest zasiłek rodzinny, który przysługuje nawet wtedy, gdy współmałżonek i dzieci pozostają w Polsce. Pierwsze z zaplanowanych seminariów poświęcone będzie informacjom prawnym i praktycznym wskazówkom jakie wymogi należy spełnić, gdzie się zgłosić i jakie dokumenty przygotować by otrzymywać świadczenie. Drugie seminarium poświęcone będzie warunkom nabywania świadczeń emerytalnych i rentowych w państwach UE oraz zasadzie ich przekazywania po powrocie do Polski.
Zapraszamy na spotkania o godz. 14.00 do sali 109 ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP). Wstęp wolny

:::"Rozwijanie przedsiębiorczości młodzieży oraz doradztwa zawodowego w szkołach".

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej zaprasza na nieodpłatne dwudniowe szkolenie "Rozwijanie przedsiębiorczości młodzieży oraz doradztwa zawodowego w szkołach". Warsztaty szkoleniowe będą prowadzone w dwóch grupach, uczniowskiej i nauczycielskiej. Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest wsparcie aktywnych postaw młodzieży w kształtowaniu i planowaniu swojej przyszłości zawodowej, również w ramach możliwości, jakie stwarza w tym zakresie członkostwo Polski w UE. Uczniowie uczestniczący w szkoleniu zdobędą umiejętności umożliwiające im adaptację do zmieniających się warunków rynków pracy oraz wiedzę dotyczącą źródeł informacji w tym zakresie i sposób jej wykorzystywania. Warsztaty prowadzone w ramach szkolenia mają na celu nabycie przez uczniów umiejętności autoprezentacji oraz skutecznego poszukiwania i ubiegania się o pracę także na poziomie rynku europejskiego. Natomiast w odniesieniu do nauczycieli szkolenie to ma głównie na celu przekazanie niezbędnego zaplecza informacyjnego i metodologii w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego i pracy z młodzieżą.
WAŻNE!
Informujemy, że dysponujemy miejscami dla przedstawicieli 15 szkół (1 nauczyciel + 1-2 uczniów). z uwagi na to, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. z ww. względów o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie będziemy informowali telefonicznie - wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu. Będzie nim dopiero potwierdzenie telefoniczne ze strony RCIE Koszalin.

Szkolenie odbędzie się w Mielnie k/Koszalina w terminie 28-29.11.2008. Szczegółowy harmonogram i tematyka zajęć w załączeniu. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 24.11.2008 na załączonym formularzy faksem na nr 094/ 3471317. Wszelkie pytania proszę kierować do konsultanta RCIE Magdaleny Skrzypek-Terleckiej pod nr tel. 094/3471317. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.Szkolenie jest realizowane przy wsparciu finansowym UKIE w ramach projektu "Unia Europejska z klimatem 2008"

:::Przedsiębiorco skorzystaj na UE. Przewodnik po dostępnych funduszach UE w latach 2007-2013

Wydaliśmy nową publikację informacyjną dla przedsiębiorców zainteresowanych funduszami unijnymi na rozwój firmy. Można ją otrzymać bezpłatnie w biurze RCIE przy ul.Młyńskiej 2, jest również udostępniona w dziale Publikacje w wersji elektronicznej. Fundusze UE dla przedsiębiorców to temat od lat budzący ogromne zainteresowanie i nie mniejsze emocje. Jest to ogromna szansa rozwojowa dla polskich firm, bowiem w programach operacyjnych na lata 2007-2013 współfinansowanych ze środków UE znajduje się sporo działań adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Nasza publikacja jest próbą stworzenia czytelnej i przejrzystej mapy dostępnych możliwości, ułatwiającej poruszanie się przedsiębiorcy wśród funkcjonujących programów oraz identyfikację tych, spełniających kryteria potrzeb firmy. Przedstawiamy wizytówki najważniejszych programów i działań, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, szkoleń i doradztwa oraz przedsięwzięć proeksportowych. Opisujemy podstawowe zasady i pojęcia, związane z procedurami ubiegania się o środki UE. Wskazujemy instytucje i źródła.
To uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat unijnego wsparcia, stanowiące punkt wyjścia do dalszej analizy możliwości rozwoju firmy.
Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym omówiona została w sposób ogólny struktura i podział środków unijnych przypadających Polsce w latach 2007-2013. Rozdział drugi to prezentacja 35 działań zawartych w programach regionalnych i krajowych dostępnych dla przedsiębiorców. W ostatnim rozdziale przedsiębiorca znajdzie wyjaśnienia zasad i pojęć, z którymi spotka się przy analizie dokumentacji, a więc wytycznych, formularzy wniosków, biznesplanu oraz innych materiałów, których znajomość jest przydatna przy ubieganiu się o fundusze UE.
Opracowanie i wydanie poradnika przez było możliwe dzięki środkom Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach realizowanego przez RCIE Koszalin projektu "Informacja europejska w regionach 2008"

:::Spotkania z młodzieżą "Młody Polak obywatel Unii Europejskiej"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej realizuje we wrześniu i październiku 2008 na terenie miasta Koszalina cykl edukacyjny "Bliżej Europy", adresowany do młodzieży szkół średnich. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem "Młody Polak obywatel Unii Europejskiej". Zamierzeniem cyklu jest objaśnienie najczęściej wykorzystywanych praw gwarantowanych obywatelom UE, aby umożliwić młodzieży pełne korzystanie z dostępnych możliwości i ułatwić funkcjonowanie w unijnej rzeczywistości. Przedsięwzięcie będzie realizowane w postaci spotkań z klasami w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych na bazie publikacji wydanej przez nasze biuro "Polak - obywatel UE. Praktyczny poradnik". Dodatkowych informacji udziela i prowadzi zapisy konsultantka RCIE pani Magdalena Skrzypek - Terlecka nr tel.094 3471317

Harmonogram spotkań w szkołach:
07.10 godz.11.30 - Zespół Szkół nr 9
08.10 godz.11.50 - Zespół Szkół nr 7
09.10 godz.11.45 - Zespół Szkół nr 3
13.10 godz.10.45 - Zespół Szkół nr 10
15.10 godz.09.50 - I Liceum Ogólnokształcące
17.10 godz.10.20 - Zespół Szkół nr 2
21.10 godz.12.30 - Zespół Szkół nr 1


:::Udostępniamy już drugie wydanie poradnika "Polak - obywatel UE"

To już drugie wydanie naszej popularnej publikacji, w której znajdują się informacje ułatwiające poruszanie się zwykłemu obywatelowi w unijnej rzeczywistości. Tak jak poprzednio, poradnik udostępniamy w wersji elektronicznej w dziale Publikacje oraz przeznaczamy część nakładu do dystrybucji w urzędach gmin i miast regionu.
W poradniku znajdują się informacje i objaśnienia sytuacji, z którymi mamy okazję najczęściej się zetknąć w życiu codziennym, a które mają związek lub wynikają z praw, jakie przysługują nam jako obywatelom Unii Europejskiej.
Opisane są zasady poruszania się i przekraczania granic, zabierania w podróż zwierząt, zasady przysługujących świadczeń zdrowotnych w państwach UE oraz zakresu pomocy dyplomatycznej w trudnych sytuacjach. Uwzględnione zostały również podstawowe informacje na temat możliwości nauki oraz pracy, a co za tym idzie uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na terenie UE. Jako obywatele Wspólnoty mamy również swoje prawa jako konsumenci, z publikacji dowiemy się jak je chronić i egzekwować w przypadku np. realizacji zakupów internetowych, zgłaszania reklamacji za towar zakupiony za granicą, czy też korzystania z usług turystycznych. W poradniku znajdziemy również informacje do jakiego sądu zwrócić się w przypadku sporów transgranicznych, jak wyglądają sprawy rozwodów i alimentów oraz do jakich instytucji UE oraz Rady Europy i w jakich sytuacjach możemy jako obywatele zgłaszać skargi i petycje.
Tegoroczna edycja została zaktualizowana i uzupełniona dodatkowo o nowe zagadnienia, m.in. wejście Polski do strefy Schengen, a co za tym idzie zmianę reguł poruszania się po terytorium Państw Członkowskich, aspekty praktyczne związane z posiadaniem samochodu i prawa jazdy oraz nowe rynki pracy i zasady pobierania zasiłku rodzinnego w UE.Publikacja jest już nieodpłatnie dostępna w biurze RCIE Koszalin. Tak jak w poprzednim roku, część nakładu przeznaczamy do dystrybucji w urzędach gmin i miast regionu na potrzeby wydziałów spraw obywatelskich, biur obsługi klienta oraz gminnych punktów informacyjnych. Zainteresowane urzędy prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr tel. 094 3471317

:::Rynek francuski bez tajemnic

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na cykl dwóch spotkań informacyjnych poświęconych wszelkim aspektom prowadzenia aktywności gospodarczej przez obywateli polskich na rynku francuskim. W trakcie kolejnych spotkań omawiane będą kwestie związane z podejmowaniem pracy, świadczeniem usług przez polskie firmy, samozatrudnieniem i zakładaniem firmy lub oddziału.
Pracownicy RCIE przedstawią obowiązujący stan prawny oraz informacje praktyczne. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2008 Francja zniosła ograniczenia w podejmowaniu pracy przez obywateli polskich, rynek ten jest też bardzo atrakcyjny dla naszych firm.
Spotkania będą odbywać się przez dwa kolejne czwartki o godz. 13.00 w sali 109 przy ul.Zwycięstwa 42 (budynek Centrum Biznesu, dawny NBP)Harmonogram i szczegółowy zakres spotkań informacyjnych przedstawia się następująco:
17 lipca 2008 - Praca we Francji - rynek otwarty dla Polaków
Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia prawne i praktyczne związane z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy na terenie Francji po otworzeniu tamtejszego rynku oraz zakres przysługujących świadczeń społecznych z tytułu zatrudnienia, w tym zasiłków rodzinnych i świadczeń emerytalnych
24 lipca 2008 - Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej przez polskie firmy we Francji
W trakcie spotkania polskie firmy będą mogły się dowiedzieć w jaki sposób dopełnić formalności związanych z wykonywaniem usługi transgranicznej na rynku francuskim - jak sporządzić umowę o świadczenie takiej usługi, aby uniknąć zarzutu pozorowanej umowy o pracę, w jaki sposób oddelegować pracowników do wykonania takiej usługi oraz jakich procedur administracyjnych należy dopełnić we Francji. Ponadto omówione zostaną procedury samozatrudnienia, jak też dokonywania rejestracji filii lub oddziału firmy już istniejącej.

:::Radiowy konkurs wiedzy z okazji Dnia Unii Europejskiej 9 maja

Zapraszamy na organizowany przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie we współpracy z Radiem Koszalin SA konkurs wiedzy z okazji Dnia Unii Europejskiej. 9 maja w godz. 9.00-12.00 telefonując do radia będzie można "na żywo" na antenie odpowiadać na pytania dotyczące podstawowych informacji na temat UE oraz Polski i Koszalina w UE. Prawidłowe odpowiedzi będą nagradzane zestawami promocyjnymi ufundowanymi przez RCIE (torby turystyczne, koszulki, saszetki, długopisy, breloki). Słuchajcie Radia Koszalin na fali 97.80 FM Koszalin, 92.50 FM Kołobrzeg, 88.10 FM Piła, 95.30 Słupsk, 103.1 FM cały region.

:::Etap wojewódzki konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" rozstrzygnięty!

PROTOKÓŁ z POSIEDZENIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ PROGRAM
"MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ" - VI EDYCJA


W dniu 22.04.2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Oceniającej. Komisja obradowała w składzie:
 • Magdalena Skrzypek, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie - Przewodniczący Komisji
 • Anna Majewska-Kubiak , Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Wiceprzewodniczący Komisji
 • Stefania Kwiatkowska-Ociepa, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Członek Komisji
 • Alina Sukiennicka, Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Członek Komisji

  Na konkurs nadesłano łącznie 39 prac, w tym:
 • 20 w kategorii "gimnazja"
 • 19 w kategorii "szkoły podstawowe" W wyniku obrad Komisja wyłoniła 6 zwycięskich prac:

  KATEGORIA GIMNAZJA
 • I MIEJSCE - Publiczne Gimnazjum w Przelewicach
 • II MIEJSCE - Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu
 • III MIEJSCE - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku

  KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE
 • I MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie
 • II MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie
 • III MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie

  :::Cykl trzech seminariów informacyjnych "Rynek niemiecki bez tajemnic" marzec - kwiecień 2008

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na seminaria informacyjne poświęcone wszelkim aspektom prowadzenia aktywności gospodarczej przez obywateli polskich na rynku niemieckim. W trakcie kolejnych spotkań omawiane będą kwestie związane z podejmowaniem pracy, świadczeniem usług przez polskie firmy, samozatrudnieniem i zakładaniem firmy lub oddziału.
  Wszystkie spotkania odbywać się będą przez trzy kolejne czwartki o godz. 13.00 w sali 109 (I piętro) przy ul. Zwycięstwa 42 w budynku Centrum Biznesu (dawny NBP). Wstęp jest bezpłatny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegółowych informacji udziela konsultantka RCIE Magdalena Skrzypek tel. 094 3471317Harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny spotkań przedstawia się następująco:
  20 marca 2008 "Podejmowanie pracy w Niemczech"
  Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia prawne związane z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy na terenie Niemiec w świetle obowiązującego okresu przejściowego oraz zakres przysługujących świadczeń społecznych z tytułu zatrudnienia.
  27 marca 2008 "Świadczenie usług na terenie Niemiec przez polskie podmioty gospodarcze"
  W trakcie spotkania polskie firmy będą mogły się dowiedzieć w jaki sposób dopełnić formalności związanych z wykonywaniem usługi transgranicznej na rynku niemieckim - jak sporządzić umowę o świadczenie takiej usługi, aby uniknąć zarzutu pozorowanej umowy o pracę, w jaki sposób oddelegować pracowników do wykonania takiej usługi oraz jakich procedur administracyjnych należy dopełnić w Niemczech.
  3 kwietnia 2008 "Samozatrudnienie i zakładanie firmy w Niemczech"
  Tematyka spotkania obejmuje omówienie procedur samozatrudnienia, jak też dokonywania rejestracji filii lub oddziału firmy już istniejącej na rynku niemieckim.

  :::Cykl edukacyjny w szkołach "Europejski Rok Dialogu Kultur" marzec 2008.

  Rok 2008 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Pod takim hasłem RCIE zrealizuje coroczną edycję lekcji europejskich "Bliżej Europy", tym razem skierowanych do uczniów koszalińskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia realizowane będą w marcu. Celem ERDM 2008 jest promowanie dialogu międzykulturowego jako narzędzia pomocnego w przyswajaniu wiedzy i zdolności, dzięki którym wszyscy Europejczycy i obywatele Unii Europejskiej będą mogli sprostać wymaganiom, jakie stawia funkcjonowanie w coraz bardziej otwartym i złożonym społeczeństwie. Zadaniem Roku jest także zwiększanie świadomości tego, jak istotne jest kształtowanie aktywnych, otwartych na świat, pełnych szacunku dla zróżnicowania kulturowego i opartych na wspólnych wartościach UE postaw obywatelskich. Podczas prelekcji, które poprowadzą konsultanci RCIE Koszalin, uczniowie dowiedzą się czym jest dialog międzykulturowy, jak należy rozumieć pojęcie międzykulturowości oraz zapoznają z charakterystyką kulturalną poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. z uwagi na to, że w przypadku szkół podstawowych mamy do czynienia z najmłodszymi uczniami prelekcja odbędzie się pod hasłem "Podróż po UE szlakiem bajek". Planujemy realizację ok. 20-25 godzin lekcyjnych w wybranych szkołach. Informacji udziela konsultant RCIE> Magdalena Skrzypek pod nr tel. 094/3471317. Cykl realizowany jest w ramach zadania UKIE "Informacja europejska w regionach 2008"


  :::Ważnei ciekawe. Doniesienia z Unii Europejskiej.

  Czytajnasze artykuły w Dzienniku Koszalińskim Miasto w dodatkach: Budownictwo(wtorek), Rynek (środa), Praca (czwartek). Omawiamy kwestie związane zaktualnym stanem prawnym w gospodarce, biznesie i na rynku pracy Unii Europejskiej oraz zagadnienia praktyczne, prezentujemy ważne informacje, poruszamy najczęściej powracające w debacie społecznej tematy.

  Fundusze UE: kolejne spotkania informacyjne dla przedsiębiorców
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w Koszalinie i regionie nt. konkursów dla przedsiębiorców w ramach działań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.1.2 Inwestycje w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego czytaj więcej>>

  Fundusze UE: wznowienie konkursów dla mikro-, małych i średnich firm w zachodniopomorskim
  W dniu 21 lipca 2008 ponownie ogłoszono nabór wniosków w ramach działań 1.1.1 oraz 1.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Termin składania wniosków 5 sierpnia - 18 września 2008.
  Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach Instytucji Zarządzającej. Są zmiany! czytaj więcej >>

  Otwarte spotkania informacyjne nt. ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorców w ramach funduszy UE
  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się w Koszalinie i regionie nt. konkursów dla przedsiębiorców w ramach działań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.1.2 Inwestycje w MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. czytaj więcej>>

  Fundusze UE: konkursy dla mikro-, małych i średnich firm w woj. zachodniopomorskim ogłoszone!
  Informujemy, że zostały ogłoszone konkursy na nabór projektów do działań 1.1.1 "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa" oraz 1.1.2 "Inwestycje w MSP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego czytaj więcej>>

  Fundusze UE: zawieszenie naborów wniosków
  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach z konkursów 1.1.1 oraz 1.1.2 czytaj więcej>>

  Fundusze UE: Zapraszamy na kolejny dyżur telefoniczny w redakcji Głosu Koszalińskiego
  W najbliższy czwartek - 24 kwietnia 2008, w związku z ogromnym zainteresowaniem, pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie wezmą udział w drugim już dyżurze redakcyjnym Głosu Koszalińskiego.
  Przez godzinę będzie można zadawać telefonicznie pytania na temat dotacji unijnych dla przedsiębiorców w ramach konkursów ogłoszonych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego. Pytania będzie można również nadsyłać do redakcji dziennika mailem. Bliższe informacje w wydaniach codziennych Głosu Koszalińskiego. Relację z obydwu dyżurów przedstawiamy tutaj czytaj więcej>>

  ::: Fundusze UE 2007-2013: RCIE tworzy bazę firm piszących wnioski

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie tworzy bazę firm zajmujących się pisaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy UE dla przedsiębiorców. Będziemy ją udostępniać klientom przychodzącym do biura po pierwszą poradę. czytaj więcej>>

  ::: Informacje archiwalne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

  .: Rok 2000
  .: Rok 2001
  .: Rok 2002
  .: Rok 2003
  .: Rok 2004
  .: Rok 2005
  .: Rok 2006
  .: Rok 2007
 •  

   AKTUALNOŚCI WIADOMOŚCI Z REGIONU PRZEWODNIK TEMATYCZNY
  DOKUMENTY I AKTY PRAWNE PUBLIKACJE INNE STRONY KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY
  NASZE ZADANIA KONTAKT ARCHIWUM e-mail

  Copyright 2001 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. All rights reserved.